Koenigsberg 1937_1

Koenigsberg 1937_1

Königsberg 1937 – 1