Koenigsberg_1937_3

Koenigsberg_1937_3

Königsberg 1937 – 3