Koenigsberg_1937_2

Koenigsberg_1937_2

Königsberg 1937 – 2